Instrucțiuni de accesare a Programului "Sisteme fotovoltaice" de către persoanele fizice

3392 vizualizari
program instalare panouri fotovoltaice
Distribuie pe

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională
- Sisteme Fotovoltaice -

Ce se finanțează:

• cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric);
• cheltuielile cu mntajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice);
• TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
• Valoarea finanțată: Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.

Cine beneficiază de finanțare:

• Persoanele fizice cu domiciliul în România;
• Proprietarul imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;
• Persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate (copropietarii semnează pe cererea de finanțare);
• Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
• Persoanele fizice care nu au obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local;

Documente necesare înscrierii:

• cererea de finanţare (anexa nr. 3 la ghid de finanţare);
• actul de identitate al solicitantului;
• extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul;
• certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice;
• certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală in a cărei rază teritorială îşi are domiciliul;

Documente necesare înscrierii pentru situații deosebite:

• DACA sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta în plus şi extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;
• DACA din extrasul de carte funciară nu rezultă exact adresa de implementare completată de solicitant în cererea de finanţare, se va prezenta în plus şi un document, în original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară, prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent adresei menţionate în cererea de finanţare;
• DACA solicitantul doreşte să implementeze proiectul la o altă adresă decât adresa de domiciliu, se va prezenta în plus şi certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul;
• DACA cererea de finanţare este semnată de altă persoană decât solicitantul (proprietarul imobilului), se va prezenta în plus şi împuternicirea notarială din care să rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei împuternicite;

ATENȚIE:

• Toate documentele solicitate trebuie să fie în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată. Extrasele de carte funciară nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile la data înscrierii;
• Se pot depune cereri de finanţare pentru imobile care au maximum două cărţi funciare individuale înscrise într-o carte funciară colectivă (ex. Maximum două apartamente într-un imobil, maximum două case în oglindă, etc.);
• In cazul unui imobil, identificat cu număr cadastral şi topografic, care are mai mulţi coproprietari, unul singur dintre aceştia poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului; dacă doi proprietari ai aceluiaşi imobil depun cerere de finanţare pentru acelaşi imobil, prioritate are prima cerere de finanţare depusă, doar una dintre cele două putând fi aprobată;

ETAPELE PROGRAMULUI:

• Înscrierea solicitantului la instalatorul validat, prin prezentarea documentelor solicitate prin Ghidul de finanţare acestuia; dacă documentele sunt conforme cu cerinţele din ghid, iar solicitantul îndeplineşte criteriile, instalatorul REZERVĂ suma solicitată, care se scade din valoarea alocată regiunii geografice din care face parte solicitantul; ATENŢIE - ţinând cont că fondurile alocate regiunilor geografice se consumă prin rezervarea sumelor solicitate de persoanele fizice, acestea trebuie să depună diligenţele necesare obţinerii documentelor prevăzute de ghid pentru prima etapă şi să se adreseze, în cel mai scurt timp, la un instalator validat, pentru înscriere;
• Aprobarea finanţării de către AFM şi publicarea persoanelor fizice aprobate;
• În termen de 90 de zile de la data publicării rezultatelor, persoana fizică aprobată, prin intermediul instalatorului ales, are obligaţia să comunice la AFM avizul tehnic de racordare. ATENŢIE - Dacă avizul tehnic de racordare nu este înscris, de către instalatorul validat, în aplicaţia informatică în termenul de 90 de zile, persoana fizică pierde dreptul de a semna contractul de finanţare;
• Cu cei care comunică avizul tehnic de racordare în termenul de 90 de zile, AFM semnează contractul de finanţare nerambursabilă;
• Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii. Nerespectarea acestui termen conduce la neplata sumelor din partea AFM;
• Beneficiarul finanţării achită instalatorului contribuţia proprie (ex. de calcul - în situaţia unei investiţii cu valoarea totală de 22.230 lei, finanţarea acordată este de 20.000 lei pentru o putere instalată de cel puţin 3kWp, iar contribuţia proprie a persoanei fizice este de 2.230 lei; în situaţia în care investiţia are o valoare totală de peste 22.230, finanţarea este de 20.000 lei, iar persoana fizică susţine diferenţa.)

UNDE TE POȚI ÎNSCRIE:

• Înscrierea se realizează la unul dintre instalatorii validaţi de Fondul pentru mediu; lista acestora se va publica pe pagina de internet www.afm.ro:

ATENTIE
 
• Toate formalităţile persoanelor fizice în legătură cu programul se realizează prin intermediul instalatorilor validaţi. Prin urmare, nu este suficientă obţinerea documentelor în termenele prevăzute în ghidul de finanţare, ci, în termenele respective, este necesară prezentarea acestora la instalatorii validaţi şi încărcarea în aplicaţia informatică:
• Prin depunerea cererii de finanţare, dar şi prin semnarea contractului, persoanele fizice îşi dau acordul pentru prelucrarea, de către AFM şi instalatorul validat, a tuturor datelor personale furnizate, sau care rezultă din documentele prezentate, precum şi cu privire la transmiterea acestora, de către AFM către terţe părţi, în scopul verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
• În perioada de 6 ani de la semnarea contractului, AFM va monitoriza menţinerea şi funcţionarea investiţiei, iar dacă se constată neîndeplinirea obligaţiilor asumate de persoana fizică, va dispune recuperea sumelor finanţate.

* Informaţiile prezentate în material se completează cu cele din Ghidul de finanţare aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1287/2018.

ARTICOLE DIN ACEEAŞI CATEGORIE

ADAUGĂ COMENTARII

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Atentie! Nu introduceti date personale in comentarii.
CAPTCHA
Permalink

Nimeni nu spune cat costa avizul tehnic de racordare,apoi cheltuieli anuale cu mentenanta sistemului si cum se face regularizarea ...cat am debitat si cat am consumat..

Alan Florin
Permalink

Cine emite avizul tehnic de racordare si cine face demersurile pentru obtinera lui ? Beneficiarul sau instalatorul autorizat? Daca toate actele se depun prin intermediul instalatorului si acesta nu le transmite la timp ? Multumesc !

Petre
Permalink

Buna seara doresc si eu montarea de panouri fotovoltaice .Va rog frumos daca ma puteti contacta ,multumesc

Nedelcu Gheorghe
Permalink

Buna ziua,
Locuesc in com.Berceni Ilfov ,detin o proprietate casa care nu este intabulata dar terenul unde se afla casa este intabulat in CF.
Intrbarea mea este daca pot avea acces la acest program amplasasand la sol panourile
Multumesc ,astept un raspuns.

BACIU ION
Permalink

Buna ziua
.M-ar interesa programul,dar problema e ca nu sunt cetatean Roman.Restul documentelor tot OK numai la completare nu pot completa seria si numar carte identitate, si de detin CI pentru cetateni straini,fiind ca lucrez in Romania din 1997.Sunt proprietar casa si teren cu Carte funcciara.Sunt cetatean German cu domiciliu in Romania.
ASTEPT CU RESPECT AJUTORUL DUMNEAVASTRA !!!

Suto Laslo

Opinii

Licitatii

Reea Agency

Video